วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2567

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

28 มี.ค. 2023
292

หลังการยุบสภาเมื่อกลางเดือนมีนาคม การเลือกตั้งครั้งใหม่ก็ใกล้เข้ามาแล้ว  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลายๆ คนก็ลุ้นกันว่าเราจะได้มีนายกคนใหม่ในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ในวันเลือกตั้งไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาของตัวเอง ทาง กกต.ก็ได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-9 เมษายน 2566 เพื่อช่วยให้คุณไม่เสียสิทธิ์ในการเลือกตั้ง sabuynews ขอแนะนำขั้นตอน วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้..

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ในวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 ไม่สามารถไปใช้สิทธิในพื้นที่ที่ท่านมีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาและทะเบียนบ้านได้ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกตั้งก่อนในพื้นที่ที่สะดวก โดยการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทำได้ 2 แบบคือ

กรณีที่ทำงานหรืออาศัยอยู่นอกพื้นที่

ต้องเป็นผู้อยู่นอกพื้นที่เลือกตั้งตามทะเบียนบ้านของตนเอง ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาเป็นเวลา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง  คุณสามารถไปติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือเขตที่สะดวกเพื่อขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตที่สะดวก และยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ก่อนถึงวันเลือกตั้งอย่างน้อย 30 วัน

กรณีเลือกตั้ง ส.ส. แทนตําแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งใหม่

ท่านสามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้เช่นกัน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

 1. มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีขึ้นไปก่อนถึงวันเลือกตั้ง
 2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 3. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้งเท่านั้น
 4. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 5. ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง หรือต้องโทษทางกฎหมาย

ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ

หลังจากตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถกรอกแบบคําร้องขอเลือกตั้งล่วงหน้าจากนั้นเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยื่นขอลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

 1. ยื่นคําขอเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตนเอง (หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน) ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
 2. ยื่นคําขอเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางไปรษณีย์
 3. ยื่นคำขอเลือกตั้งล่วงหน้าทางออนไลน์ผ่าทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote

เอกสารที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 

 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรที่แสดงรูปถ่ายพร้อมทั้งแสดงหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้เท่านั้น
 2. คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
 3. แบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต

การยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 

สำหรับแบบคำร้องขอเลือกตั้งล่วงหน้า นั้นท่านสามารถเขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และยื่นคําขอลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่องทาง

 1. ยื่นคําขอด้วยตนเองหรือท่านจะมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้ โดยไปที่อำเภอจากนั้นนำเอกสารไปยื่นต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
 2. ยื่นคําขอทางไปรษณีย์
 3. ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ตหรือทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote

ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 สำหรับคนที่อยู่นอกประเทศ

กรณีท่านที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่นอกประเทศไทยและเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หากไม่สะดวกเดินทางกลับประเทศ สามารถเลือกใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ต้องทำการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกประเทศภายใน 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง โดยติดต่อลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง

ขั้นตอนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 นอกเขตแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ หรือทางแอปพลิเคชั่น ผ่านแอปฯ Smart Vote (iOS, Android) และแอปฯ ThaiD (iOS, Android) ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน โดยช่องทางการลงทะเบียนมีดังนี้

ไปที่เว็บไซต์ ลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต จากนั้นกรอก เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน  เลขรหัสประจําบ้าน 11 หลัก กรณีที่ท่านจะลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต
สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จากนั้นทำตามขั้นตอนกรอกข้อมูลให้ครบจนถึงขั้นตอน บันทึกข้อมูล จากนั้นหน้าจอระบบจะแสดงข้อมูลให้ท่านทำการตรวจสอบให้ถูกต้อง จากนั้นเลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้น พอเวลาไปที่สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าท่านก็แค่ไปแสดงหลักฐานที่ท่านเคยละทะเบียนไว้แล้วให้เจ้าหน้าที่ดู ประกอบท่านก็สามรถใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ท่านอาศัยอยู่นอกประเทศอยู่แล้วหรือกำลังจะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้งท่านสามารถ ยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยให้ท่านแสดงเอกสารยื่นยันตน เพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ โดยไปที่ สถานเอกอัครราชทูตแห่งเขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

กรณีอาศัยอยู่นอกประเทศไทยท่านสามารถยื่นเอกสารได้ดังต่อไปน่ี้

 1. หนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขประจําตัวประชาชน
 3. กรณีอยู่นอกประเทศ ท่านจะต้องไปยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง คือ 1.ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน 2.ยื่นทางไปรษณีย์ ถึงสถานเอกอัครราชทูต 3.ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต

กรณีอยู่ในประเทศแต่จะเดินทางไปนอกประเทศท่านสามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 1. ยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
 2. ยื่นทางไปรษณีย์ ถึงสถานเอกอัครราชทูต
 3. ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 นอกประเทศแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ หรือทางแอปพลิเคชั่น ผ่านแอปฯ Smart Vote (iOS, Android) และแอปฯ ThaiD (iOS, Android) ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน โดยช่องทางการลงทะเบียนมีดังนี้

ไปละทะเบียนที่เว็บไซต์ ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า จะมีการประกาศวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป จากนั้นให้ท่านทำการกรอก เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน  หมายเลขหนังสือเดินทาง กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จากนั้นทำตามขั้นตอนกรอกข้อมูลให้ครบจนถึงขั้นตอน บันทึกข้อมูล จากนั้นหน้าจอระบบจะแสดงข้อมูลให้ท่านทำการตรวจสอบให้ถูกต้อง จากนั้นเลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้น พอเวลาไปที่สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าท่านก็แค่ไปแสดงหลักฐานที่ท่านเคยละทะเบียนไว้แล้วให้เจ้าหน้าที่ดู ประกอบท่านก็สามรถใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้ว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า