วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2567

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

13 ธ.ค. 2022
324

สำหรับท่านที่มีเงินเดือนผ่านเกณฑ์ทุกๆท่านเป็นที่ทราบกันว่าท่านจะต้องทำการ การยื่นภาษี โดยปกติจะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำ วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร ก่อนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2566 โดยไปดูกันว่ามีขั้นตอนการยื่นภาษีอย่างไรบ้าง

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

สำหรับการยื่นภาษีออนไลน์เป็นบริการของกรมสรรพากรที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบที่สรรพากรนั้นเอง โดคนไทยทุกคนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปีหรือท่านที่ได้รับเงินเกิน 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้นท่านผู้ที่มีเกณฑ์ต้องยื่นภาษีจึงต้องรวบรวมเอกสารจำเป็นให้ถูกต้องและครบถ้วน

หน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีใครบ้าง

สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

 1. บุคคลธรรมดา แบ่งเป็น 1.แบบ ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่น ๆ  2. แบบ ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
 4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
 5. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

วิธีและขั้นตอนในการยื่นภาษีออนไลน์ 2566 สำหรับ ภ.ง.ด.90/91

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

เริ่มแรกให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากรหรือคลิกตามลิงก์นี้ https://efiling.rd.go.th/rd-cms หรือคลิกที่รูปด้านบน จากนั้นกด ยื่นแบบออนไลน์

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

จากนั้นทำการเข้าสู่ระบบ หากใครยังไม่เคยทำหรือยังไม่มีบัญชีให้ท่านกดไปที่   

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

จากนั้นให้ท่านกรอกเลขบัตรประชาชนของท่านในช่องที่ 2 และกดเครื่องหมายถูกที่ช่องที่ 3 

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

จากนั้นระบบจะทำการแสดงข้อมูลผู้เสียภาษีตามข้อมูลหมาย 4 มาโดยอัตโนมัติ จากนั้นในช่องที่ 5 ให้ท่านทำการระบุ Email ของท่าน จากนั้นกดถัดไป

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

จากนั้นให้ท่านทำการขอรหัส OTP จากนั้นเมื่อท่านได้รหัสให้นำไปใส่จากนั้นกด ถัดไป

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

จากนั้นในช่องหมายเลข 9 ทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านว่าถูกต้องหรือไม่หากข้อมูลไม่ถูกต้องท่านสามารถกดปุ่มย้อนกลับเพื่อไปแก้ไขได้ หากข้อมูลถูกต้องแล้วในช่องที่ 10 ให้ท่านกดเครื่องหมาย ติ๊กถูก จากนั้นในช่องที่ 11กด ยืนยันการลงทะเบียน ได้เลย

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

หากลงทะเบียนสำเร็จจะปรากฏข้อมูลตามรูปด้านบน โดยรูปในช่องที่ 12 เป็นการแสดงว่าท่านลงทะเบียนเสร็จแล้ว ส่วนช่องที่ 13 ท่านสามารถทำการ ดาวน์โหลดไฟล์ ภ.อ.01 ส่วนช่องที่ 14 เป็นการอธิบายแนวทางการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางต่างๆ

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

เมื่อท่านทำการลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ท่านทำการอัปโหลดเอกสาร ภ.อ.01  ตามช่องที่ 17 ได้เลย

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร ก่อนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2566 โดยไปดูกันว่ามีขั้นตอนการยื่นภาษีอย่างไรบ้าง

เมื่อท่านทำการอัปโหลดเสร็จแล้วระบบจะแสดงข้อความตามรูปภาพด้านบน

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

ระบบจะทำการส่ง Email ให้ท่านไปทำการยืนยันตัวตนบน Email ของท่านด้วยตามหมายเลข 1 เพื่อกำหนดรหัสผ่าน

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

ทำการกำหนดรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านของท่าน เมื่อทำเสร็จแล้วให้ท่านทำการ บันทึก ได้เลย

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

หลังจากท่านกำหนดรหัสผ่านแล้ว ระบบจะทำการแสดงข้อมูลว่าท่าน กำหนดรหัสผ่านสำเร็จ จากนั้นกดไปที่หน้าเข้าระบบได้เลย

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

ทำการใส่ข้อมูลต่างให้เรียบร้องโดยช่องที่ 2 ใส่ชื่อผู้ใช้ตามที่ระบบ Email ส่งให้ ส่วนช่องที่ 3 ใส่รหัสจากที่ท่านกำหนดไปก่อนหน้านี้ ช่องที่ 4 เมื่อกรอกครบแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลย

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

ทำการกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้อง

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

เลือกประเภทเงินได้ และค่าลดหย่อนการเสียภาษี ในกรณีที่เป็นมนุษย์เงินเดือนให้เลือกมาตรา 40 (1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น  ส่วนเงินที่ได้รับยกเว้นหรือค่าลดหย่อน มีให้เลือกทั้งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม, ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF, RMF หรืออุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ฯลฯ ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดทำรายการต่อไป

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา(โสด,สมรส,หม้าย,ผู้มีเงินได้ตายระหว่างปีภาษี)ที่ผู้มีเงินได้อายุ65ปีขึ้นไปในปีภาษีที่ก าลังยื่นแบบ หรือ กรณีเป็นคนพิการที่มีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์
 
วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566
 
วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

กรอกรายการเงินเดือนค่าจ้างบำนาญต่างๆ โดยเอามาจาก “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย” ตามมาตรา 50 ทวิกรอกในช่อง “บันทึกจำนวนเงินที่สะสมตลอดปี” ที่สำคัญต้องไม่ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ส่วนคนที่เปลี่ยนงานหรือออกจากงานระหว่างปีให้ติดตามขอเอกสารของที่ทำงานเก่าและที่ทำงานใหม่เพื่อนำมายื่นภาษีรวมกันด้วย 

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

บันทึกรายการค่าลดหย่อนที่เรามีทั้งหมดลงไปตามหัวข้อ

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

ตรวจสอบข้อมูลการคำนวณภาษี โดยระบบของกรมสรรพากรจะคำนวณให้อัตโนมัติ

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2566

หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องให้ทำการ “ยืนยัน” เพื่อยื่นแบบภาษี หลังจากที่ท่านกดยืนยันการจ่ายเงินหรือตรวจสอบการคืนภาษี และเลือกช่องทางทำธุรกรรมการเงินที่สะดวกที่สุด

กรณีที่ไม่มีภาษีต้องชำระ

 • โปรแกรมจะแจ้งผลการรับแบบและหมายเลขอ้างอิง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบฯ
 • กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้

กรณีที่มีภาษีต้องชำระ

 • หากเลือกวิธีชำระภาษีผ่าน e-payment ระบุนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ และดำเนินการตามขั้นตอนของธนาคารนั้น

ช่องทางการยื่นภาษีเพิ่มเติม

 1. ท่านสามารถเดินทางไปยื่นภาษีด้วยตัวเองที่กรมสรรพากร หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
 2. ยื่นภาษีผ่านแอปพลิเคชัน RD Smart Tax โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรเป็นอันดับแรก จึงจะสามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชันได้

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูลที่ทางเรานำมาฝากหวังว่าท่านจะได้รับความรู้จากบทความนี้ นอกจากนี้เรายังมีอีกหลายๆบทความที่จะมาแนะนำให้ท่านอีกมากมายผ่านทางเว็บไซต์ sabuynews.com

บทความแนะนำ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า