วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

คณะกรรมการประกันสังคม ผู้ชี้ชะตาทิศทางการดำเนินการของกองทุน 

02 พ.ย. 2023
101
social-security

มีข่าวลือว่าในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ ประกันสังคมอาจประสบปัญหาทางการเงินได้ เพราะหน่วยงานดังกล่าวรับเงินเราเดือนละ 700 บาทก็จริง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจำนวนมหาศาล เงินที่ได้รับจากผู้ประกันตนอย่างเดียวไม่เพียงพอแน่นอน ทุกทีหน่วยงานนี้จึงต้องนำเงินที่ได้รับไปลงทุนเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมา แต่วิธีการเดิมๆ ที่เคยใช้กลับไม่ได้ผล และคณะกรรมการในปัจจุบันก็เป็นชุดเดียวกันกับที่คสช. แต่งตั้งขึ้นมา การดำเนินการจึงล่าช้าและถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ผู้ประกันตนต้องแบกรับเอาไว้ 

คณะกรรมการประกันสังคมคือใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง 

social-security-selection

คณะกรรมการประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารกองทุน โดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดำเนินงานของกองทุน รวมถึงการอนุมัติงบประมาณและรายจ่ายของกองทุนด้วย คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 21 คน แบ่งเป็น

 • ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ
 • ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ
 • ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
 • ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลกองทุน มีดังนี้ 

 • กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดำเนินงานของกองทุน
 • อนุมัติงบประมาณและรายจ่ายของกองทุน
 • กำกับดูแลการบริหารกองทุน
 • แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการสำนักงาน
 • พิจารณาการร้องทุกข์และอุทธรณ์ของผู้ประกันตนและนายจ้าง

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการผู้เข้ามาดูแลกองทุนจึงเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารกองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ประกันตนและครอบครัว 

การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หน้าที่ที่ผู้ประกันตนต้องใส่ใจ 

การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม เป็นการคัดเลือกตัวแทนผู้ประกันตนและนายจ้าง ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารกองทุน เพราะฉะนั้น กองทุนจะไปรอดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครได้ขึ้นมานั่งบนเก้าอี้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งคณะกรรมการมีกำหนดให้มีขึ้นทุก 4 ปี โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม โดยลูกจ้าง 1 คน และนายจ้าง 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนได้ฝ่ายละ 7 คน

การเลือกตั้งคณะกรรมการที่กำลังจะถึงนี้กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ตั้งแต่วันที่ 12-31 ตุลาคม 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

การเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นสิทธิของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้าง ในการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนป ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกันตนทุกคน เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ประกันตนคนไหนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าต้องทำยังไงบ้าง 

รวมสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ

 • การรักษาพยาบาล ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลฟรีตามสิทธิและเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ประกันตนและนายจ้างจะร่วมกันจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน โดยผู้ประกันตนจะจ่ายเงินสมทบในอัตรา 5% ของเงินเดือน และนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบในอัตรา 7% ของเงินเดือน
 • เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ จะได้รับเงินทดแทนจากกองทุน โดยเงินทดแทนจะจ่ายตามจำนวนวันที่ขาดงาน ไม่เกิน 30 วัน/ปี
 • เงินทดแทนกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนหญิงที่คลอดบุตรจะได้รับเงินทดแทนจากกองทุน โดยเงินทดแทนจะจ่ายตามจำนวนวันที่ขาดงาน ไม่เกิน 90 วัน
 • เงินสงเคราะห์กรณีทุพพลภาพ ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้จนกลายเป็นคนทุพพลภาพ จะได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุน โดยเงินสงเคราะห์จะจ่ายตามประเภทและระดับความทุพพลภาพ
 • เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนที่เสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุน โดยเงินสงเคราะห์จะจ่ายให้กับครอบครัวของผู้ประกันตน
 • เงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนที่มีบุตรจะได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุน โดยเงินสงเคราะห์จะจ่ายให้กับบุตรของผู้ประกันตนที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี
 • เงินบำเหน็จชราภาพ ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรืออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุน โดยเงินบำเหน็จชราภาพจะจ่ายตามจำนวนเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุน
 • เงินชดเชยกรณีว่างงาน ผู้ประกันตนที่ว่างงานโดยไม่สมัครใจ จะได้รับเงินชดเชยจากกองทุน โดยเงินชดเชยจะจ่ายตามจำนวนเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุน และระยะเวลาการว่างงาน

นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เงินสงเคราะห์การสงเคราะห์บุตร เงินสงเคราะห์กรณีทุพพลภาพชั่วคราว เงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้าง 

social-security-money

สำหรับผู้ประกันตน

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th
 2. คลิกที่เมนู “เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม
 3. เข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 5. กดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน”

สำหรับนายจ้าง

 1. เข้าสู่ระบบ https://www.sso.go.th/eservices/esv.
 2. เลือกที่ “เข้าสู่ระบบ” ระบบจะแสดงหน้าจอ “เข้าสู่ระบบ” กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
 3. ระบบจะแสดงหน้าจอบริการสำหรับสถานประกอบการและเมนูการใช้งานตามสิทธิที่มี
 4. เลือกเมนู “การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม
 5. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 6. กดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน”

ระยะเวลาการลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 12-31 ตุลาคม 2566

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40
 • นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม

ช่องทางการลงทะเบียนช่องทางการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th
 • ลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า